lt
lt en ru

Etikos kodeksas

NAUJIENŲ AGENTŪROS ELTA ETIKOS KODEKSAS
MISIJA: Objektyviai teikti visuomenei aktualias naujienas ir taip padėti kurti atvirą, brandžią pilietinę visuomenę bei veiksmingą demokratiją Lietuvos valstybėje.
VIZIJA: būti patikimiausia ir lyderiaujančia naujienų agentūra Lietuvoje.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Naujienų agentūros ELTA redaktorių, žurnalistų, vertėjų, fotografų etikos kodeksas nustato pagrindines Eltos darbuotojų profesinės etikos taisykles bei principus, reglamentuoja darbuotojų elgesį vykdant profesinę veiklą.
ELTA yra nepriklausoma naujienų organizacija, kurios tikslas – informuoti visuomenę apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius;
ELTA savo darbą organizuoja skaidriai, remdamasi žurnalistinės etikos bei demokratijos vertybėmis;

Eltos darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Visuomenės informavimo įstatymu, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu bei Eltos etikos kodeksu, kitais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais.


BENDRIEJI ŽURNALISTŲ IR VERTĖJŲ DARBO PRINCIPAI

·        Atrinkdami ir skelbdami naujienas Eltos žurnalistai ir vertėjai vadovaujasi tik visuomenės interesu žinoti;
·        Atrenkant ir leidžiant naujienas Eltos žurnalistams įtakos negali turėti jokie subjektai; 
·        Žurnalistai privalo atskirti faktus nuo nuomonių;
·        Naujienos pateikiamos objektyviai, stengiantis įvertinti šaltinių patikimumą;
·        Eltos žurnalistai siekia perteikti visų viešosiose diskusijose bei politiniuose ginčuose dalyvaujančių subjektų vertinimus;
·        Eltos žurnalistų pranešimus gali redaguoti tik atsakingi redakcijos darbuotojai, o žurnalistai neturi jokių papildomų įsipareigojimų skelbiamų naujienų turiniui;
·        Eltos žurnalistai siekia gauti visų su naujiena susijusių šalių komentarus;
·        Prašydamas informacijos Eltos žurnalistas turi prisistatyti, informuoti, jei pokalbį įrašo ir gauti pašnekovo leidimą jo žodžius skelbti viešai;
·        Eltos žurnalistai siekia, kad naujienos būtų pateiktos kuo greičiau, tačiau prioritetu laiko informacijos kokybę;
·        Pasitaikius klaidoms ar į pateiktą informaciją įsivėlus netikslumams, ELTA apie tai viešai informuoja, o netikslumus pašalina;
·        Eltos žurnalistai išskirtiniais atvejais, kai nekyla abejonių dėl informacijos patikimumo, gali naudotis neįvardinamais šaltiniais;
·        Eltos žurnalistas turi teisę išsaugoti informacijos šaltinio tapatybę. Atskleisti neįvardinto šaltinio tapatybę žurnalistas gali tik įstatymų nustatytais atvejais;
·        Rengdami naujienas žurnalistai yra korektiški ir vienodai elgiasi su visomis šalimis, susijusiomis su naujiena.
·        Eltos žurnalistai atmeta bet kokią diskriminaciją lyties, religijos, rasės, ideologijos, etninės, tautinės ar seksualinės priklausomybės ir kitokiu pagrindu, o skelbiama informacija yra atribota nuo asmeninių pažiūrų;
·        Žurnalistai neteikia prioriteto nė vienai politinei organizacijai, valstybės institucijai ar kitų interesų grupių požiūriui;
·        Žurnalisto darbas nėra suderinamas su darbu valstybės įstaigose ar aktyviu dalyvavimu partinėje veikloje;
·        Eltos žurnalistai viešuosius ir privačius interesus deklaruoja savo vadovui ir agentūros vyr. redaktoriui;
·        Apie galimus interesų konfliktus žurnalistai ir kiti darbuotojai turi informuoti savo vadovus;
·        Apie darbą kitiems darbdaviams žurnalistai privalo raštu informuoti tiesioginį vadovą ir gauti jo rašytinį sutikimą;
·        Eltos darbuotojai nepriima dovanų ar mokėjimų, kurie gali būti traktuojami kaip mėginimas daryti įtaką naujienų turiniui ir skelbimui;
·        Gautas dovanas, jei jų vertė viršytų 50 eurų, Eltos žurnalistai ir darbuotojai privalėtų deklaruoti;
·        Žurnalistai savo skleidžiamoje informacijoje privalo nurodyti instituciją ar organizaciją, apmokėjusią kelionės išlaidas;
·        Žurnalistai savo darbu nesiekia papildomai pasipelnyti kaip nesiekia ir kitokios tiesioginės ar netiesioginės asmeninės naudos;
·        Žurnalistai savo darbu ir veiksmais, elgesiu viešose vietose stengiasi stiprinti visuomenės pasitikėjimą ELTA;
·         Žurnalisto reiškiama pozicija Eltos vardu turi būti suderinta su Eltos vadovybe.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Gavusi skundą dėl galimai žurnalistų padarytų Etikos kodekso nuostatų pažeidimo, naujienų agentūros ELTA vadovybė jį nagrinėja, padarytas išvadas aptaria su pažeidimą padariusiu žurnalistu. Pažeidimas gali būti aptariamas ir su visu kolektyvu.
Etikos kodeksas gali būti nuolat pildomas ir atnaujinamas.

Atsisiųsti
Ar tikrai norite parsisiųsti šią nuotrauką?
Liko parsisiųsti 0 vnt.
Pranešimų spaudai publikavimas yra mokama paslauga
Susisiekite su mumis el. paštu pardavimai@elta.lt
Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas yra mokama paslauga.
Susisiekite su mumis el. paštu pardavimai@elta.lt
Atsiprašome, šiuo metu pranešimas redaguojamas
Redaguoja Jonas Jonaitis
Pavadinimas
Pavadinimas
Raktažodžiai
Dienos nuotrauka
Prašome palaukti...